Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Δοκιμές και Μετρήσεις σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384 9789604910632 184

Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Δοκιμές και Μετρήσεις σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384

€19.80
€22.00 €19.80

Στην παρούσα έκδοση γίνεται διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση όλων των διαδικασιών Επιθεώρησης και Ελέγχου μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Επίσης αναφέρονται όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας. Προτείνονται μέθοδοι συστηματοποίησης της Οπτικής Επιθεώρησης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και αναδεικνύονται τα άμεσα ή έμμεσα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν. Με την βοήθεια αναλυτικών σχημάτων και διαγραμμάτων παρουσιάζονται λεπτομερώς εναλλακτικές μεθοδολογίες για την υλοποίηση: 1) μετρήσεων για την εξακρίβωση της συνέχειας των αγωγών προστασίας και της κύριας και των συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων 2) μέτρησης των αντιστάσεων μόνωσης των γραμμών τροφοδοσίας 3) μέτρησης της σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος στις περιπτώσεις συστημάτων “ουδετέρωσης - ΤΝ” και “άμεσης γείωσης-ΤΤ” 4) ελέγχου της λειτουργίας της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος 5) μέτρησης ή προσεγγιστικής εκτίμησης της αντίστασης γείωσης. Επίσης προσδιορίζονται τα αποδεκτά όρια τιμών για κάθε μετρούμενο μέγεθος, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των μετρήσεων και η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σχετικά με τα επίπεδα ασφάλειας που παρέχει η Ηλεκτρική Εγκατάσταση. Επιπλέον αναλύεται η δομή της νέας σειράς εντύπων που απαιτείται να συμπληρωθούν για την τεκμηρίωση του Ελέγχου των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης. Τέλος, παρουσιάζεται μέσω αναλυτικών παραδειγμάτων, ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και Κ.Ε.Η.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τίτλος Βιβλίου Επιθεώρηση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Δοκιμές και Μετρήσεις σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384
Συγγραφέας/εις Κιμουλάκης Νικόλαος, Τσακιράκις Ιωάννης
Κατηγορία Μηχανική
ISBN 9789604910632
Ημερομηνία Έκδοσης Aug 28, 2012
Λεπτομέρειες
  • Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Έκδοση: 1η
  • Μέγεθος: 17 x 24 εκ.
  • Σελίδες: 184
  • Κωδικός Ευδόξου: 22746665